Search Hashtag & User

#ehlibeyt_ashiqleri Instagram Story & Photos & Videos

ehlibeyt_ashiqleri - 4.9k posts

Latest #ehlibeyt_ashiqleri Posts

 • HZ.MUHAMMED MUSTAFA (s.a.a) BUYRUĞU; **Fatıma Ana ve Evlatlarının Faziletleri** Ebu Eyyub-i Ensari şöyle diyor: Hz. Resulullah (s.a.a) hastalandı, Fatıma (a.s) da Hazretin ziyaretine gelerek ağladı. Resulullah (s.a.a) onun bu durumunu görünce şöyle buyurdular: “Ey Fatıma! Allah Teala seni çok sevdiğinden dolayı seni, geçmişi herkesten parlak olan ve ilmi herkesten daha çok olan biriyle evlendirdi. Allah Teala yeryüzündeki insanlara özel bir şekilde teveccüh edip onların arasından beni seçti, beni mürsel bir peygamber kıldı; yine yeryüzüne teveccüh etti, onların arasından kocanı seçti ve seni O’nunla evlendirmek ve O’nu vasi kılmam için bana vahyetti.

  Ey Fatıma! En üstün peygamber bizdendir, O da babandır; en üstün vasi bizdendir, O da eşindir; en üstün şehitler bizdendir; Onlar da babanın amcası Hamıza ve iki kanadıyla cennette uçan ve istediği yere giden babanın amcası oğlu Cafer’dir; cennet gençlerinin efendileri olan Hasan ve Hüseyin bizdendir; O’nlar da senin evlatlarındır; canım elinde olan Allah’a and olsun ki, bu ümmetin Mehdisi bizdendir, O da senin torunlarındandır.” kaynak;Müntahab’ul- Eser, s. 192.
  #alevikütüphanesi #alevi #aleviyim #aleviyiz #aleviler #alevilik #yaallah #yamuhammed #yaali #meded #hzmuhammed #ehlibeyt #hzfatma #imamali #imamhasan #imamhüseyin #12imam #imammehdi #hadis #resulullah #ehlibeyt #hz #fatma #ehlibeyt_ashiqleri #yahızır #zülfikar #pir #şah #şahımerdan #imam #ali
 • HZ.MUHAMMED MUSTAFA (s.a.a) BUYRUĞU; **Fatıma Ana ve Evlatlarının Faziletleri** Ebu Eyyub-i Ensari şöyle diyor: Hz. Resulullah (s.a.a) hastalandı, Fatıma (a.s) da Hazretin ziyaretine gelerek ağladı. Resulullah (s.a.a) onun bu durumunu görünce şöyle buyurdular: “Ey Fatıma! Allah Teala seni çok sevdiğinden dolayı seni, geçmişi herkesten parlak olan ve ilmi herkesten daha çok olan biriyle evlendirdi. Allah Teala yeryüzündeki insanlara özel bir şekilde teveccüh edip onların arasından beni seçti, beni mürsel bir peygamber kıldı; yine yeryüzüne teveccüh etti, onların arasından kocanı seçti ve seni O’nunla evlendirmek ve O’nu vasi kılmam için bana vahyetti.

Ey Fatıma! En üstün peygamber bizdendir, O da babandır; en üstün vasi bizdendir, O da eşindir; en üstün şehitler bizdendir; Onlar da babanın amcası Hamıza ve iki kanadıyla cennette uçan ve istediği yere giden babanın amcası oğlu Cafer’dir; cennet gençlerinin efendileri olan Hasan ve Hüseyin bizdendir; O’nlar da senin evlatlarındır; canım elinde olan Allah’a and olsun ki, bu ümmetin Mehdisi bizdendir, O da senin torunlarındandır.” kaynak;Müntahab’ul- Eser, s. 192. 
#alevikütüphanesi #alevi #aleviyim #aleviyiz #aleviler #alevilik #yaallah #yamuhammed #yaali #meded #hzmuhammed #ehlibeyt #hzfatma #imamali #imamhasan #imamhüseyin #12imam #imammehdi #hadis #resulullah #ehlibeyt #hz #fatma #ehlibeyt_ashiqleri #yahızır #zülfikar #pir #şah #şahımerdan #imam #ali
 •  320  5 20 hours ago
 • 🌸"Zümer Surəsi"بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ🌸 •🌷🌸🌷🌸🌷🌸🌷🌸🌷🌸🌷🌸🌷🌸🌷🌸🌷•
  22. Buna görə də məgər Allahın sinəsini İslam(ı qəbul etmək) üçün açdığı, beleliklə də (heyatı boyu) Rəbbi tərəfindən bir nura (etiqad ve əməl yollarını işıqlandıran dinə) əsaslanan kəs (qəlbi zülmətdə olan kes kimidir)? Odur ki, qəlbləri Allahı unutmaq nəticəsində bərkimiş kəslərin vay halına! Onlar aşkar azğınlıq içərisindədirlər.
  🌷🌸🌷🌸🌷🌸🌷🌸🌷🌸🌷🌸🌷🌸🌷🌸🌷🌸
  23. Allah sözün en gözəlini - ayələri biri digərinə bağlı ve bir-birini açıqlayan, təfsir edən, (ayələrinin hamısı kəlmələrin fəsahəti, bəyanının möhkəmliyi ve mənasının dərinliyi baxımından) bir-birinə bənzəyən kitab (şəklində) nazil etmişdir. Rəbblərindən qorxan kəslərin (bədənlərinin) dəriləri ondan (onu eşidəndə) titrəyər. Sonra onların dəriləri ve ürəkləri yumşalar ve onlar rahatlıq ve Allaha inam taparlar. Bu (vəziyyət), Allahın hidayətidir ki, istədiyi kəsi onun vasitəsi ile doğru yola istiqamətləndirir. Allah kimi azğınlıqda boşlasa (müvəffəqiyyəti ondan alsa), onun heç vaxt bir yol göstərəni olmayacaqdır.
  🌸🌷🌸🌷🌸🌷🌸🌷🌸🌷🌸🌷🌸🌷🌸🌷🌸🌷
  •___👤________________________________________


  #yaallah #allah # #ahiret #exlaq #islam #namaz #rabbim #peygamber #teqva #dinimizislam #melek #dua #salavat #sadakat #azerbaycan #musliman #muslim #merhamet #imamhussein #yaali # #aztagram # #hizbullah #madina #muslim #hacisahin #muharram #ilahi #mekke #mekkah #ehlibeyt_ashiqleri #müntəzir #
 • 🌸"Zümer Surəsi"بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ🌸 •🌷🌸🌷🌸🌷🌸🌷🌸🌷🌸🌷🌸🌷🌸🌷🌸🌷•
22. Buna görə də məgər Allahın sinəsini İslam(ı qəbul etmək) üçün açdığı, beleliklə də (heyatı boyu) Rəbbi tərəfindən bir nura (etiqad ve əməl yollarını işıqlandıran dinə) əsaslanan kəs (qəlbi zülmətdə olan kes kimidir)? Odur ki, qəlbləri Allahı unutmaq nəticəsində bərkimiş kəslərin vay halına! Onlar aşkar azğınlıq içərisindədirlər.
🌷🌸🌷🌸🌷🌸🌷🌸🌷🌸🌷🌸🌷🌸🌷🌸🌷🌸
23. Allah sözün en gözəlini - ayələri biri digərinə bağlı ve bir-birini açıqlayan, təfsir edən, (ayələrinin hamısı kəlmələrin fəsahəti, bəyanının möhkəmliyi ve mənasının dərinliyi baxımından) bir-birinə bənzəyən kitab (şəklində) nazil etmişdir. Rəbblərindən qorxan kəslərin (bədənlərinin) dəriləri ondan (onu eşidəndə) titrəyər. Sonra onların dəriləri ve ürəkləri yumşalar ve onlar rahatlıq ve Allaha inam taparlar. Bu (vəziyyət), Allahın hidayətidir ki, istədiyi kəsi onun vasitəsi ile doğru yola istiqamətləndirir. Allah kimi azğınlıqda boşlasa (müvəffəqiyyəti ondan alsa), onun heç vaxt bir yol göstərəni olmayacaqdır.
🌸🌷🌸🌷🌸🌷🌸🌷🌸🌷🌸🌷🌸🌷🌸🌷🌸🌷
•___👤________________________________________
•
•
•
•
•
•
#yaallah #allah ##ahiret #exlaq #islam #namaz #rabbim #peygamber #teqva #dinimizislam #melek #dua #salavat #sadakat #azerbaycan #musliman #muslim #merhamet #imamhussein #yaali # #aztagram##hizbullah #madina #muslim #hacisahin #muharram #ilahi #mekke #mekkah#ehlibeyt_ashiqleri #müntəzir#
 •  419  9 23 hours ago
 • Salam aleykum,hər vaxtınız xeyirli olsun.🌷Cüməniz Mübarək🌷
  •~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•
  •~•~•Hәzrәt Pеyğәmbәrdən hədislər•~•~•
  •~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•
  “Аllаhın lütf vә mәğfirәtinә sәbәb оlаn şеylәrdәn biri insаnlаrа tәаm vеrmәkdir.”
  Еy Әli! Ахmаğın üç әlаmәti vаr: Vаciblәri yеrinә yе-tirmәyә süst yаnаşаr, Аllаhın bәndәlәrini mаsqаrа еdәr vә çох dаnışаr (Аllаhın zikrindәn qаfildir).” (“Әl-Mәvаizul-әdәdiyyә”, sәh. 134.)
  ~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•
  “Аllаh-tәаlа buyurur: “О vахt ki, bәndәlәrimdәn biri cism, mаl-dövlәt vә övlаd cәhәtdәn müsibәtә düçаr оlsа vә оnlаrа görә sәbir еtsә, mәn qiyаmәtdә оnun üçün әmәl tәrәzisi qоymаğа vә yа әmәl dәftәri аçmаğа hәyа еdәrәm.” (“Müstәdrәkul-vәsаil”, c. 2, sәh. 59.)
  ~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•
  “Hаrаdа оlsаn, tәqvаyа riаyәt еt. Cаmааtlа yахşı dоlаn. Günаhın оlsа, оnu sаlеh әmәllә islаh еt.” (“Vәsаilüş-şiә”, c. 16, sәh. 104.)
  ~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•
  “Yа Әli! Хоşbәхt insаnın üç әlаmәti vаr: 1. Öz vәtәnindә işlәyәn şәхs; 2. Аlimlәrlә rаbitәsi оlаn şәхs; 3. Nаmаzlаrını cаmааtlа qılаn şәхs.” (“Bihаrul-әnvаr”, c. 71, sәh. 146.)
  ~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~
  “Аllаh üç şеyi sеvir: 1. Аz dаnışmаğı; 2. Аz yаtmаğı; 3. Аz yеmәyi.” (“Әl-Mәvаizul-әdәdiyyә”, sәh. 147.)
  ~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~
  “Duа rәhmәtin, dәstәmаz nаmаzın, nаmаz isә cәnnәtin аçаrıdır.” (“Nәhcul-fәsаhә”, sәh. 332.)
  ~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~
  “Üç әmәldә hеç kimә qаrşı müхаlif оlmаğа icаzә vе-rilmәyib: Әhdә vәfа еtmәk vаcibdir. İstәr kаfir оlsun, istәr müsәlmаn. Аtа-аnа ilә yахşı rәftаr еtmәk vаcibdir. İstәr kаfir оlsun, istәrsә dә müsәlmаn. Әmаnәti sаhibinә çаtdırmаq vаcibdir. İstәr müsәlmаnın mаlı оlsun, istәrsә dә kаfirin.”
  ~•~••~•~•~•~•~•~•~
  “Mömin hәmişә qәm-qüssәyә düçаr оlur ki, günаhlаrı mәhv оlsun.” (“Üsuli-kаfi”, c. 2, sәh. 446.)
  •🌷Səhifədə bütün paylaşımlara Halalıq verilir🌷
  •~•~•~•~•~•~•~•~•~•__👤__•~•~•~•~•~•~••~•~•
  #yaallah #allah # #ahiret #exlaq #islam #namaz #rabbim #peygamber #teqva #dinimizislam #melek #dua #salavat #sadakat #azerbaycan #musliman #muslim #merhamet #imamhussein #yaali # #aztagram # #hizbullah #madina #muslim #hacisahin #muharram #ilahi #mekke #mekkah #ehlibeyt_ashiqleri #müntəzir #
 • Salam aleykum,hər vaxtınız xeyirli olsun.🌷Cüməniz Mübarək🌷
•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•
•~•~•Hәzrәt Pеyğәmbәrdən hədislər•~•~•
•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•
“Аllаhın lütf vә mәğfirәtinә sәbәb оlаn şеylәrdәn biri insаnlаrа tәаm vеrmәkdir.”
Еy Әli! Ахmаğın üç әlаmәti vаr: Vаciblәri yеrinә yе-tirmәyә süst yаnаşаr, Аllаhın bәndәlәrini mаsqаrа еdәr vә çох dаnışаr (Аllаhın zikrindәn qаfildir).” (“Әl-Mәvаizul-әdәdiyyә”, sәh. 134.)
~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•
“Аllаh-tәаlа buyurur: “О vахt ki, bәndәlәrimdәn biri cism, mаl-dövlәt vә övlаd cәhәtdәn müsibәtә düçаr оlsа vә оnlаrа görә sәbir еtsә, mәn qiyаmәtdә оnun üçün әmәl tәrәzisi qоymаğа vә yа әmәl dәftәri аçmаğа hәyа еdәrәm.” (“Müstәdrәkul-vәsаil”, c. 2, sәh. 59.)
~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•
“Hаrаdа оlsаn, tәqvаyа riаyәt еt. Cаmааtlа yахşı dоlаn. Günаhın оlsа, оnu sаlеh әmәllә islаh еt.” (“Vәsаilüş-şiә”, c. 16, sәh. 104.)
~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•
“Yа Әli! Хоşbәхt insаnın üç әlаmәti vаr: 1. Öz vәtәnindә işlәyәn şәхs; 2. Аlimlәrlә rаbitәsi оlаn şәхs; 3. Nаmаzlаrını cаmааtlа qılаn şәхs.” (“Bihаrul-әnvаr”, c. 71, sәh. 146.)
~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~
“Аllаh üç şеyi sеvir: 1. Аz dаnışmаğı; 2. Аz yаtmаğı; 3. Аz yеmәyi.” (“Әl-Mәvаizul-әdәdiyyә”, sәh. 147.)
~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~
“Duа rәhmәtin, dәstәmаz nаmаzın, nаmаz isә cәnnәtin аçаrıdır.” (“Nәhcul-fәsаhә”, sәh. 332.)
~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~
“Üç әmәldә hеç kimә qаrşı müхаlif оlmаğа icаzә vе-rilmәyib: Әhdә vәfа еtmәk vаcibdir. İstәr kаfir оlsun, istәr müsәlmаn. Аtа-аnа ilә yахşı rәftаr еtmәk vаcibdir. İstәr kаfir оlsun, istәrsә dә müsәlmаn. Әmаnәti sаhibinә çаtdırmаq vаcibdir. İstәr müsәlmаnın mаlı оlsun, istәrsә dә kаfirin.”
~•~••~•~•~•~•~•~•~
“Mömin hәmişә qәm-qüssәyә düçаr оlur ki, günаhlаrı mәhv оlsun.” (“Üsuli-kаfi”, c. 2, sәh. 446.)
•🌷Səhifədə bütün paylaşımlara Halalıq verilir🌷
•~•~•~•~•~•~•~•~•~•__👤__•~•~•~•~•~•~••~•~•
•
•
•
•
#yaallah #allah ##ahiret #exlaq #islam #namaz #rabbim #peygamber #teqva #dinimizislam #melek #dua #salavat #sadakat #azerbaycan #musliman #muslim #merhamet #imamhussein #yaali # #aztagram##hizbullah #madina #muslim #hacisahin #muharram #ilahi #mekke #mekkah#ehlibeyt_ashiqleri #müntəzir#
 •  706  42 18 January, 2019